НЕ СТАВА

ВЪПРОС ЗА ПАРИ.

А ЗА ТОВА,

ДА НАКАРАШ

ПАРИТЕ

ДА РАБОТЯТ.

Алфа SOFIX Индекс
Алфа Индекс Имоти
Смарт Тех
 
Показатели Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Смарт Тех **
Към дата2019-10-152019-10-152019-10-15
Нетна ст-т на активите500,017.66553,069.96614,706.81
Нетна ст-т на активите на дял0.85030.52380.4818
Емисионна стойност0.85460.52510.4866
Цена на обратно изкупуване0.84600.52250.4806
Брой дялове в обръщение588050.65191055911.15031275930.7010
* Цените са валидни за поръчки подадени предходeн работен ден.
** Предишно наименование "Алфа Избрани Акции"

2019.02.15: Важна информация до инвеститорите в договорен фонд "Алфа Избрани Акции". За повече инфо.2018.12.20: На 27, 28 и 31 декември 2018 г. (четвъртък, петък и понеделник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от управляваните фондове на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД. За повече инфо.2018.08.28: Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална Tрансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите. За повече инфо.ЗА НАСУправляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е с предмет на дейност управление на инвестициите в ценни книжа на парични средства набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Управляващото дружество управлява следните колективни инвестиционни схеми:

“Алфа Индекс Имоти” е секторен договорен фонд, инвестиращ в сектора на недвижимите имоти.

"Алфа SOFIX Индекс" е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на индекса SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.

“Смарт Тех” (предишно наименование “Алфа Избрани Акции”) е активно управляван фонд, който инвестира основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай.


УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД е част от “Алфа Финанс Холдинг” АД. “Алфа Финанс Холдинг” АД е водеща финансово-индустриална група в България развиваща дейност в областта на финансовите услуги, добивната промишленост, логистиката и управлението на недвижими имоти.
Дългогодишният опит на екипа на компанията в сферата на финансовите пазари и инвестициите, както и вече утвърденото име, са гаранция за професионализъм и коректно отношение към клиентите. Детайлното познаване на пазарa, активното управление, и бизнес етиката са основните преимущества на компанията и базата на която тя гради успеха си.

ДОКУМЕНТИ СВЪЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА УД АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДОБЩИ УСЛОВИЯ УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СДЕЛКИ С АКТИВИ НА ФОНДОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ИМ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ ЗА КЛИЕНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД, НА ЛИЦАТА РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД И ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ПОДОЗРИТЕЛНИ НАРЕЖДАНИЯ И СДЕЛКИ;
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТИМУЛИТЕ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ПОКУПКА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ТАРИФА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД 2018Г.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" (В ЛИКВИДАЦИЯ) 2018Г.
ПРАВИЛА ЗА ПОКУПКА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

КОНТАКТИСофия, ул. Кракра 18, ет.1
тел: +359 2 42 10 513
e-mail: [email protected]