НЕ СТАВА

ВЪПРОС ЗА ПАРИ.

А ЗА ТОВА,

ДА НАКАРАШ

ПАРИТЕ

ДА РАБОТЯТ.

Алфа SOFIX Индекс
Алфа Индекс Имоти
Алфа Избрани Акции
Дигитална Трансформация
Показатели към 15-12-18 Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Алфа Избрани Акции Дигитална Трансформация
Нетна ст-т на активите527,888.72809,052.14709,281.96-33.27
Нетна ст-т на активите на дял0.88860.55800.52290.0000
Емисионна стойност0.89300.55940.53341000.0000
Цена на обратно изкупуване0.88420.55660.52290.0000
Брой дялове в обръщение594076.81381447760.66131314530.36410.0000
* Цените са валидни за поръчки подадени предходeн работен ден.
Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална трансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите. За повече инфо.

ЗА НАСУправляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е с предмет на дейност управление на инвестициите в ценни книжа на парични средства набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Управляващото дружество управлява следните колективни инвестиционни схеми:
“Алфа Индекс Имоти” е секторен договорен фонд, инвестиращ в сектора на недвижимите имоти.
"Алфа SOFIX Индекс" е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на индекса SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.
“Алфа Избрани Акции” е активно управляван висдокорисков фонд, инвестиращ в акции и дългови ценни книжа, търгувани в България, ЕС или трети страни.
“Алфа Ликвидни Средства” инвестира основно в ликвидни финансови инструменти – депозити, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и чужбина.
УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД е част от “Алфа Финанс Холдинг” АД. “Алфа Финанс Холдинг” АД е водеща финансово-индустриална група в България развиваща дейност в областта на финансовите услуги, добивната промишленост, логистиката и управлението на недвижими имоти.
Дългогодишният опит на екипа на компанията в сферата на финансовите пазари и инвестициите, както и вече утвърденото име, са гаранция за професионализъм и коректно отношение към клиентите. Детайлното познаване на пазарa, активното управление, и бизнес етиката са основните преимущества на компанията и базата на която тя гради успеха си.

ДОКУМЕНТИ СВЪЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА УД АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДОБЩИ УСЛОВИЯ УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ, ВЪЗЛАГАНЕ И НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД, ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОНСУЛТАНТ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ПОКУПКА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ТАРИФА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

КОНТАКТИСофия, ул. Кракра 18, ет.1
тел: +359 2 42 10 513
e-mail: [email protected]